Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden van de BV Search & Solve Recruitment Services, gevestigd te Amsterdam. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder depotnummer 88/2006.

1 Algemeen

1.1 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en werkzaamheden, hierna tevens te noemen "de opdrachten" welke tussen Search & Solve Recruitment Services en haar opdrachtgevers gelden.

1.2 Onder "opdrachtgevers" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met Search & Solve Recruitment Services een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, dan wel de geadresseerde van de door Search & Solve Recruitment Services verzonden offerte en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.3 Search & Solve Recruitment Services zal zich inspannen de voor haar uit de overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen naar beste vermogen na te komen met inachtneming van de belangen van haar opdrachtgevers.

2 Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1 Alle door Search & Solve Recruitment Services uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend; de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Search & Solve Recruitment Services wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen na ontvangst van de schriftelijke akkoordverklaring door de opdrachtgever binnen 4 weken na dagtekening van de door Search & Solve Recruitment Services uitgebrachte offerte.

2.2 Mondelinge toezeggingen, wijzigingen aan en aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts van kracht voor zover deze door Search & Solve Recruitment Services schriftelijk bevestigd zijn.

Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit artikelen 1 tot en met 12.

3 Verplichtingen Search & Solve Recruitment Services

3.1 Search & Solve Recruitment Services bepaalt de wijze waarop alsmede - met uitsluiting van artikel 7:404 BW - door welke persoon de opdracht wordt uitgevoerd. Search & Solve Recruitment Services zal tijdens de uitvoering van de opdracht regelmatig voortgangsbesprekingen met de opdrachtgever houden.

3.2 Search & Solve Recruitment Services, haar medewerkers en de door haar ingeschakelde derden zijn gehouden alle informatie, die de opdrachtgever met betrekking tot de uit te voeren opdracht aan hen verstrekt als strikt vertrouwelijk te beschouwen en alles te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs mogelijk en noodzakelijk is om geheimhouding van deze informatie te verzekeren tenzij op genoemde personen een wettelijke plicht tot openbaarmaking rust.

3.3 Search & Solve Recruitment Services is niet gerechtigd de gegevens en bescheiden die aan haar door opdrachtgevers ter beschikking zijn gesteld dan wel waarvan zij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werden verkregen, behoudens;

a. de gevallen waarin Search & Solve Recruitment Services voor zichzelf optreedt in (gerechtelijke) procedures en de van de opdrachtgever verkregen gegevens en bescheiden van belang zijn;

b. bestanden en gegevens van door werving van Search & Solve Recruitment Services verkregen personen.

4 Verplichtingen opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever zal zijn volledige medewerking verlenen bij het uitvoeren van de opdracht en is gehouden alle gegevens, bescheiden en informatie en personeelsleden die noodzakelijk of nuttig zijn voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig op de gewenste wijze aan Search & Solve Recruitment Services ter beschikking te stellen c.q. Search & Solve Recruitment Services op de hoogte te brengen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

4.2 Indien de opdracht (gedeeltelijk) ten kantore van de opdrachtgever dient te worden uitgevoerd, zal de opdrachtgever Search & Solve Recruitment Services de benodigde werkruimte voorzien van telefoon(aansluiting) en alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke kantoorbenodigdheden kosteloos ter beschikking stellen.

4.3 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen aan de verplichtingen hierboven weergegeven (artikel 4.1 en 4.2), zijn voor rekening van opdrachtgever. Eveneens heeft Search & Solve Recruitment Services het recht de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten, dan wel eenzijdig te beëindigen indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen aan lid 1 van dit artikel heeft voldaan.

4.4 Tenzij daartoe door Search & Solve Recruitment Services voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Search & Solve Recruitment Services, die niet zijn opgesteld met het uitdrukkelijke doel derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken of anderszins aan derden ter beschikking stellen.

4.5 Het is de opdrachtgever niet toegestaan tijdens de uitvoering van de opdracht en gedurende één jaar na beëindiging daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Search & Solve Recruitment Services, werknemers en medewerkers van Search & Solve Recruitment Services in dienst te nemen of hen te benaderen over een mogelijke indiensttreding.

4.6 Het is de opdrachtgever niet toegestaan tijdens de uitvoering van de opdracht en gedurende één jaar na beëindiging daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Search & Solve Recruitment Services, derden (ook bedoeld freelancers) die bij het (gedeeltelijk) uitvoeren van de opdracht door Search & Solve Recruitment Services zijn ingeschakeld voor een mogelijke (vervolg) opdracht en/of indiensttreding te benaderen.

4.7 De opdrachtgever zal Search & Solve Recruitment Services direct in kennisstellen van omstandigheden, die een behoorlijke uitvoering van de opdracht verhinderen of dreigen te verhinderen.

5. Duur, afsluiting en voortijdige beëindiging van de opdracht.

5.1 De duur van de opdracht wordt beïnvloed door allerlei factoren zoals de informatie die Search & Solve Recruitment Services verkrijgt en de medewerking van opdrachtgever. Derhalve kan niet van tevoren exact aangegeven worden hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van een opdracht zal zijn en zullen termijnen waarbinnen de in het kader van de verleende opdracht te verrichten werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts fatale termijnen zijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

5.2 In financiële zin is de opdracht beëindigd, zodra de eindafrekening door opdrachtgever is betaald. Eventuele bezwaren tegen de inhoud van de betreffende eindafrekening dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum door opdrachtgever schriftelijk aan Search & Solve Recruitment Services kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de eindafrekening geacht wordt te zijn goedgekeurd.

5.3 Indien opdrachtgever een controle wenst van een onafhankelijke registeraccountant op de eindafrekening van Search & Solve Recruitment Services dan zal daaraan door Search & Solve Recruitment Services medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van opdrachtgever.

5.4 Search & Solve Recruitment Services is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, voortijdig te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever, ingeval de opdrachtgever nalatig is in het voldoen van enige betalingsverplichting binnen 14 kalenderdagen na schriftelijke aanmaning.

5.5 Search & Solve Recruitment Services en de opdrachtgever zijn gerechtigd de overeenkomst eenzijdig, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende, gemotiveerde, schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij, ingeval;

de opdrachtgever of Search & Solve Recruitment Services enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting - anders dan de onder 5.4 genoemde - binnen 14 kalenderdagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt;

surséance van betaling of faillissement van de opdrachtgever of Search & Solve Recruitment Services wordt aangevraagd of uitgesproken;

één der partijen van mening is dat de uitvoering van de opdracht niet meer plaats kan hebben conform de voor akkoord getekende offerte en eventuele additionele vervolgopdrachten;

van ontbinding rechtspersoon;

verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling ingevolge de wet schuldsanering natuurlijkpersoon wordt gedaan;

op een aanmerkelijk deel van het vermogen executoriaal beslag wordt gelegd.

5.6 Indien door opdrachtgever tot voortijdige beëindiging van de overeenkomst wordt overgegaan, zal Search & Solve Recruitment Services haar werkzaamheden staken. De reeds uitgevoerde werkzaamheden worden voor de volle 100% in rekening gebracht.

6 Honorarium, vergoeding diensten en betaling

6.1 De hoogte van de door de opdrachtgever aan Search & Solve Recruitment Services verschuldigde vergoeding wordt, hetzij voorafgaand aan het uitvoeren van de opdracht tussen partijen, bindend vastgesteld, hetzij afhankelijk gesteld van het aantal door de medewerkers van Search & Solve Recruitment Services aan de opdracht te besteden uren, waarbij Search & Solve Recruitment Services wekelijks zal factureren op basis van nacalculatie. Het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

6.2 Betaling dient zonder aftrek, korting of verrekening plaats te vinden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum. Indien een factuur van Search & Solve Recruitment Services niet binnen 14 kalenderdagen na verzending is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 2% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.

6.3 Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, die Search & Solve Recruitment Services maakt als gevolg van niet nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen geheel ten laste van opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 25% van de verschuldigde hoofdsom exclusief rente met een minimum van € 250,00 per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Search & Solve Recruitment Services is ingeroepen respectievelijk de vordering door Search & Solve Recruitment Services ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

6.4 Tenzij in de offerte of de factuur uitdrukkelijk anders wordt vermeld, dient de betaling plaats te vinden in Euro’s en zijn de geoffreerde en gefactureerde bedragen inclusief onkosten, doch exclusief BTW.

6.5 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).

6.6 Search & Solve Recruitment Services heeft het recht haar werkzaamheden eerst aan te vangen op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan Search & Solve Recruitment Services dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

6.8 Indien betaling achterwege blijft en/of indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van Search & Solve Recruitment Services daartoe aanleiding geeft, is Search & Solve Recruitment Services gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Search & Solve Recruitment Services te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Search & Solve Recruitment Services gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever uit hoofde van dezelfde opdracht aan Search & Solve Recruitment Services verschuldigd is, direct opeisbaar.

7 Reclames

Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 14 kalenderdagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 14 kalenderdagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Search & Solve Recruitment Services te worden kenbaar gemaakt.

Een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, behoudens voorzover Search & Solve Recruitment Services aan opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.

In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Search & Solve Recruitment Services de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door opdrachtgever reeds betaalde vergoeding naar evenredigheid.

8 Meerwerk, vervolgopdrachten inschakelen van derden

Adviezen en/of diensten, die niet tot de oorspronkelijke opdracht behoren, zullen uitsluitend worden uitgevoerd na ontvangst door Search & Solve Recruitment Services van een aanvullende schriftelijke opdracht van de opdrachtgever. Indien tussentijdse wijzigingen in de opdracht de vergoeding (het overeengekomen honorarium en de kosten) beïnvloedt, zal dit door Search & Solve Recruitment Services aan de opdrachtgever worden gemeld. Bij tussentijdse wijzigingen in de opdracht door toedoen van opdrachtgever zal Search & Solve Recruitment Services de noodzakelijk aanpassingen aanbrengen indien de dienstverlening dit vergt. Indien genoemde aanpassingen leiden tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever worden bevestigd.

Search & Solve Recruitment Services is gerechtigd in overleg met de opdrachtgever derden bij het (gedeeltelijk) uitvoeren van de opdracht in te schakelen.

Het verstrekken van een eventuele aanvullende of vervolgopdracht, alsmede het inschakelen van derden is onderworpen aan alle op de oorspronkelijke opdracht van toepassing zijnde voorwaarden.

9 Risico, aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 Search & Solve Recruitment Services sluit iedere aansprakelijkheid voor onstane schade bij de opdrachtgever of bij derden ontstane schade uit, voorzover die niet in uitdrukkelijk in de Wet geregeld is.

9.2 De aansprakelijkheid van Search & Solve Recruitment Services, waaronder begrepen haar vertegenwoordigers, medewerkers, adviseurs en de door haar ingeschakelde derden, is voor alle schade van opdrachtgever, waaronder begrepen indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel tot maximaal éénmaal het bedrag van het honorarium voor het onderdeel van de werkzaamheden dat aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Search & Solve Recruitment Services. Het bepaalde in artikel 407 lid 2 BW is niet van toepassing.

9.3 Bij opdrachten die een langere looptijd hebben dan een half jaar is de in lid 1 bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot maximaal éénmaal het bedrag van het met de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt, verband houdende in rekening gebrachte of in rekening te brengen honorarium over het laatste halve kalenderjaar waarin de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt, zijn verricht.

De opdrachtgever is gehouden al die (preventieve) maatregelen te nemen die redelijkerwijs mogelijk en/of noodzakelijk zijn om eventuele schade te voorkomen of te beperken. Search & Solve Recruitment Services heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.

Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen drie maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Search & Solve Recruitment Services te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Opdrachtgever vrijwaart Search & Solve Recruitment Services, waaronder begrepen haar vertegenwoordigers, medewerkers, adviseurs en de door haar in het kader van de betreffende opdracht ingeschakelde derden, tegen vorderingen uit welke hoofde ook van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met een opdracht, die Search & Solve Recruitment Services voor opdrachtgever heeft uitgevoerd, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Search & Solve Recruitment Services.

10 Overmacht

Ingeval van overmacht wordt de nakoming door Search & Solve Recruitment Services van de uit een overeenkomst voortvloeiende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van een zodanige overmacht, zonder dat Search & Solve Recruitment Services en wederpartij tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

10.2 Van een geval van overmacht zal – onder overlegging van bewijsstukken – schriftelijk mededeling worden gedaan.

10.3 De partij die een beroep doet op overmacht, verplicht zich om voorzover dit in zijn vermogen ligt, iedere oorzaak van overmacht zo snel mogelijk op te heffen dan wel te doen opheffen.

10.4 Indien Search & Solve Recruitment Services bij het intreden van de overmacht een gedeelte van de overeengekomen werkzaamheden heeft verricht, of nog slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Search & Solve Recruitment Services gerechtigd voor de reeds verrichte werkzaamheden een factuur uit te brengen en is de wederpartij tot betaling verplicht.

11 Intellectuele Eigendom

11.1 Search & Solve Recruitment Services behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

11.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, modelcontracten en andere geestesproducten in de ruimste zin des woords, die Search & Solve Recruitment Services in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever heeft gebruikt al dan niet met inschakeling van derden, te openbaren of te exploiteren.

11.3 Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Search & Solve Recruitment Services niet toegestaan hulpmiddelen van de in dit artikel bedoelde producten aan derden ter hand te stellen.

12 Slotbepaling

12.1 De toepasselijke Algemene Voorwaarden van Search & Solve Recruitment Services gelden met terzijde stelling van eventuele hiermee strijdige bepalingen vervat in of verband houdende met de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden van opdrachtgever.

12.2 Op alle tussen de opdrachtgever en Search & Solve Recruitment Services gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.3 Alle geschillen welke voortvloeien uit de tussen de opdrachtgever en Search & Solve Recruitment Services gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.